Novosti - Jul 2012.

31.07.2012. VANREDNA IZBORNA SKUPŠTINA NVO “EKOM”

Razlog za održavanje vanredne Skupštine je da se Statut udruženja prilagodi novim zakonskim odredbama koje se definisane u Zakonu o nevladinim organizacijama (Sl. list Crne Gore br. 39/11) te obavezi da se taj postupak završi do 12. avgusta 2012. godine.

Uvažavajući činjenicu da se veći dio aktivnosti Udruženja odvija na Primorju, gdje živi i radi veći broj stalnih članova, predloženo je da kotorski biro Udruženja za aktivnosti na Primorju postane i sjedište Udruženja.

Jednoglasno je prihvaćen predlog da novo sjedište Nevladinog udruženja "ECOM" bude u Kotoru, u prostorijama MonteCEP-a (Benovo bb, zgrada SDK), a na osnovu posebnog sporazuma.

Izmjenama Statuta uređuju se naziv, sjedište i obilježja; ciljevi, aktivnosti i djelatnost; unutrašnja organizacija, organi upravljanja i njihove nadležnosti; način izbora i razrješenja; način finansiranja i raspolaganja imovinom; prestanak rada, kao i drugi odnosi od značaja za rad i djelovanje Nevladinog udruženja "ECOM".

Nakon kraće diskusije o pojedinim članovima predloženog teksta, jednoglasno je prihvaćen predlog izmjena i dopuna Statuta Nevladinog udruženja "ECOM".

Po usvajanju izmjena i dopuna Statuta Nevladinog udruženja "ECOM", predloženo je da se po završetku vanredne, održi i izborna Skupština kojom bi se odredili novi organi upravljanja Udruženja.

Nakon kraće diskusije za Predsjevajućeg Skupštine predložene su Zorana Milošević i Jelena Vukasović. Kako se Zorana Milošević povukla, to je jedini kandidat bila Jelena Vukasović. 

Za novu Predsjedavajuću Skupštine Nevladinog udruženja "ECOM" jednoglasno je izabrana Jelena Vukasović.

Uvažavajući činjenicu da je u proteklom periodu dostojno predstavljao NU "ECOM", za izvršnog direktora je predložen Saša Karajović, koordinator programa "Plava zastavica" i "Mladi eko-reporteri". 

Za izvršnog direktora Nevladinog udruženja "ECOM" jednoglasno je izabran Saša Karajović.

Po izboru lica za zastupanje NU "ECOM" definisane su predstojeće obaveze - u što hitnijem roku dostava odluka o promjeni sjedišta Udruženja i Izmjena i dopune Statuta Udruženja u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Po okončanju preregistracije, potrebno je uraditi novi pečat i štambilj Udruženja, memorandum kao i promjenu podataka kod CKB banke gdje Udruženje ima žiro račun.

U skladu sa odredbom Statuta o javnosti, ove informacije biće postavljene i na internet stranicu Udruženja: www.ecom.org.me.